باورش سخت است که ستاره ابدی سینما در 18 دسامبر 60 ساله شد، هر چند وقتی به رزومه طولانی او نگاه می کنید، احساس می کنید که او همیشه به این جذابیت بوده است.

در اینجا نگاهی به 8 عکس جذاب این هنرمند در حال نقش آفرین در طول سال های حرفه ای او بیندازید.