سلنا گومز به تازگی با تحقق رویای یک طرفدار در حال مبارزه با سرطان در مرحله 4، لحظه ای زیبا خلق کرده است. این طرفدار که خود را به عنوان بزرگترین تحسین کننده سلنا معرفی می کند، به TikTok رفت تا آرزوی قلبی خود را برای دیدار با سوپر استار موسیقی پاپ به اشتراک بگذارد.

طرفدار سلنا با یک درخواست واقعی به گومز رسید. داستان او مورد توجه گومز قرار گرفت و تماس احساسی سلنا گومز با یک بیمار سرطانی مرحله 4 لحظه زیبایی بود.

سلنا گومز در یک پست اینستاگرامی دلگرم کننده از سفر احساسی ناشی از درخواست این طرفدار صحبت کرد. او از مرد جوان خواست که برای او DM بفرستد، زیرا صمیمیت پیام او عمیقاً او را تحت تأثیر قرار داده است.

پاسخ سلنا فقط تحقق رویای یک طرفدار نبود. این نشان دهنده مراقبت و شفقت واقعی است که افراد مشهور می توانند در تعامل خود با طرفداران ایجاد کنند.